top of page

กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบการชำระเงิน...

Waiting-Room-PNG-Image-Background.png

- ขั้นตอนการตรวจสอบจะใช้เวลาไม่เกิน 1 วัน

- เมื่อตรวจสอบการชำระเงินเสร็จแล้วจะติดต่อกลับไปทางอีเมล

- หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย/การตรวจสอบใช้เวลานานสามารถติดต่อได้ที่

Facebook : QM Forex Trading Strategy 

(https://www.facebook.com/matrix2017forex/)

bottom of page